Radioaktiva ämnen används bl.a. inom sjukvård, industri och universitet. Vissa strålkällor produceras här i Sverige, bl.a. producerar sjukvården vissa strålkällor, t.ex.F-18 som används inom den så kallade PET-tekniken. Men de flesta strålkällorna produceras i ett annat land och transporteras sedan till Sverige. Stora producentländer är England och Holland. Enligt ett EU-dokument transporteras inom medlemsstaterna miljontals försändelser innehållande radioaktiva ämnen.

Arbetsgruppen bakom dokumentet konstaterar att med tanke på det stora antalet försändelser så är det inte överraskande att olyckor händer. Många av incidenterna kan inte kategoriseras som allvarliga olyckor utan har endast en mindre påverkan på omgivningen, dvs. de ökade stråldoserna till omgivningen är små. Det finns dock klara brister i hanteringen av försändelser som resulterar i ett systematisk överdosering av vissa personer som deltar i hanteringen av paket med radioaktivitet.

Man har uppmätt stråldoser upp till 17mSv under ett år för en yrkeskategori vilket är nära gränsvärdet för en arbetare. Detta är förvånande eftersom så höga stråldoser kan undvikas med relativ enkla kunskaper i strålskydd. Vilka är det då som drabbas?

Om man antar att ett radioaktivt ämne framställs i England, så flygs den till mottagaren i Sverige, till en flygplats i närheten av slutanvändaren. Sista biten, från flygplatsen till mottagaren sker transporten med vägtransport. Det är föraren till den här bilen som i vissa fall har fått dessa 17mSv under ett år. Detta tyder på brister i strålskydd hos det ansvariga företaget samt hos föraren. Bristerna är så grundläggande att dessa kan enkelt avhjälpas med förbättrade kunskaper i strålskydd.

Heikki Tölli
Strålningsfysiker

Referenser:
1.  5th Report of the Standing Working Group on safe Transport
of Radioactive Materials in the European Union